News
14 February 2020

Read more
News
15 October 2019

ขอแสดงความยินดี นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่งและนักธุรกิจที่ได้รับตำแหน่งใหม่เดือน ตุลาคม 62

"ขอแสดงความยินดี นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่งและนักธุรกิจที่ได้รับตำแหน่งใหม่ สิงหาคม 62"

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ปรับตำแหน่ง เดือน สิงหาคม 

*หมายเหตุ รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรตามพจนานุกรมภาษาไทย

ตำแหน่ง  Diamond

คุณ  ณัฐวัฒน์   เฮงสุวรรณ์ และ คุณ กานดา  เฮงสุวรรณ์

ตำแหน่ง Diamond

ผศ.ดร. ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม

ตำแหน่ง Diamond

คุณ อธิตา สงวนศิลป์

 

ตำแหน่ง  Emerald

คุณ ณณัฏฐ์ วันจาด
คุณ ณัฐากาญจน์ อารีศิริกุล


ตำแหน่ง Ruby

คุณ นิภาภรณ์ บุญละคร
คุณ เพ็ญพร ม่วงมณี
คุณ สมใจ นิสภารมย์


ตำแหน่ง  Sapphire

คุณ กมลฉันท์ คลังชำนาญ
คุณ ชาตรี อภิชัย
คุณ ทัศนีย์ ศรีวรกุล
คุณ ธีระพงศ์ ชำนาญแทน
คุณ บัวทอง บุญงาม
คุณ พิมลศรี อุตตโม
คุณ มานิต เดชะไกศะยะ
คุณ ยุภาพร สอนคง
คุณ รุ่งอรุณ ฮอร์วาท
คุณ อภิสิทธิ์ เสริญอนันต์


ตำแหน่ง  Pearl

คุณ กรณ์ภัสสร มีนาวินเตอร์ส์
คุณ จรัล สีชมภู
คุณ จารุชา จิรสมิทธา
คุณ ณาตฎิกา งามทิพากร
คุณ ทิพวัลย์ กระพันธ์เขียว
คุณ ธนวัน แสนกันทา
คุณ น้อมจิต มีดี
คุณ มาลัยวัลย์ นวะอภิศักดิ์
คุณ ศกัญ แก้วประจันทร
คุณ สรวิศ มิ่งขวัญ
คุณ สุรีดรณ์ เทียบกระโทก
คุณ อรพินท์ คิคุจิ


ตำแหน่ง  Crystal

คุณ Chhorvorn Chhoy
คุณ Vanthang Teav
คุณ เกณิกา ภูวดลรุ่งเรือง
คุณ แคทชรินทร์ โกวิทย์วรวุฒิ
คุณ ชญาดา นามแดง
คุณ ชฎาพร แสงเพลิง
คุณ ชาตรี ศิริโกมลสิงห์
คุณ ณัฐวุฒิ เปลือยสี
คุณ ณัฐสุดา ทาระ
คุณ ธัญลักษณ์ ฐานุพิชิตศักดิ์
คุณ นฤมล อ่อนเขว้า
คุณ นุจรี ธงสอาด
คุณ บัญชาการ พลชมชื่น
คุณ เบญจวรรณ ชินกุลวงษ์
คุณ ประกอบ เกตุจันทร์
คุณ ปริณดา นามแสง
คุณ พัชรพิมล ศิริโชคชัชวาล
คุณ พิมพ์พนิตา ลีลายุทธ
คุณ พีรพันธน์ พันธุ์เจริญ
คุณ ภาณิชา กานต์พชรกุล
คุณ มนกร แก้วพิจิตร
คุณ ยุพา บุญธรรม
คุณ วิลาวัณย์ หาญธงชัย
คุณ ศราวุธ พลอยประดับ
คุณ สงวนศิลป์ นามแดง
คุณ สมรัก พรมมา
คุณ สุบน สุขกาย
คุณ สุพรรษา หอหิรัณย์ขจร
คุณ อนุศักดิ์ จังกาจิตต์
คุณ อภิสรา จำมะเขือ
คุณ อัจฉรา บุญมาก
คุณ อำพันธ์ สุวรรณมัจฉา

*หมายเหตุ รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรตามพจนานุกรมภาษาไทย

 

 

 

Read more
News
10 August 2019

ขอแสดงความยินดี นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่งและนักธุรกิจที่ได้รับตำแหน่งใหม่เดือน สิงหาคม 62

"ขอแสดงความยินดี นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่งและนักธุรกิจที่ได้รับตำแหน่งใหม่ สิงหาคม 62"

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ปรับตำแหน่ง เดือน สิงหาคม 

*หมายเหตุ รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรตามพจนานุกรมภาษาไทย

 

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Crown Diamond

คุณ ภัคคเฎชม์ อัคราไชยภัสร์

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Diamond

คุณณัฏฐนันท์  น้อยใหญ่ และ คุณอานนท์ เกิดโต

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Diamond

คุณภิญญาพัชญ์  เจริญสวัสดิ์

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Diamond

คุณ เมทินา  เสาเวียง

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Diamond

คุณมาริตา เพรกประโคน

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Diamond

คุณลดาภัส อธินันทน์

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Diamond

คุณณิชากร สุขกาย

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Diamond

คุณรัศมี ทวีสิทธิชาติ

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Diamond

คุณกวินพัฒน์  พัชรชัยวัฒน์

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Diamond

คุณภควตรี สาบุ

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Diamond

คุณอรอนงค์  แตงเกิด

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Diamond

คุณอำนาจ อำนาตย์ใหญ่

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Diamond

คุณ Teng Wai Leong

 

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Emerald

คุณ Onanong Taengkeid
คุณ ธัญญ์รวี ชัยภัทร์ฐานนท์
คุณ พีรกานต์ ทองศิลา
คุณ ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม


นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Pearl

คุณ Suthep Bunluesak
คุณ กนกรัตน์ หมายนำกลาง
คุณ ชุติมา ชารี
คุณ ณัชพล เจนวัฒน์
คุณ ธัญลักษณ์ ฐานุพิชิตศักดิ์
คุณ ธีระพงศ์ ชำนาญแทน
คุณ เนาวรัตน์ เรืองฤทธิ์
คุณ ปวีณา คำเกษ
คุณ พิฐชญษณ์ ชยพลวิสิทธิ์
คุณ สงวนศิลป์ นามแดง
คุณ สมประสงค์ พรรคพล


นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Sapphire

คุณ กฤชวรรณ อาเบะ
คุณ ณรงค์ นิติธนายศ
คุณ ณัฐฐาพิฬิญา ภูโชติญานนท์
คุณ ทิง โสปันหริ
คุณ รุ่งอรุณ ฉัตรเพ็ชร

 

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Crystal

คุณ Saichol Khotphan
คุณ กนกวรรณ ชัยชาญ
คุณ ธเนศ ดอกไม้คลี่
คุณ ธีรศักดิ์ ศรีสุทธิพฤทธิ์
คุณ พอใจ คล่องกิจการค้า
คุณ พีรวัส เสถียรธรรมมณี
คุณ ภัทรวดี ชัยอาวุธ
คุณ มุกดา ใจบุญ
คุณ รพีพร ทดแทน
คุณ ระเบียบ ช่วยนุ้ย
คุณ วราภรณ์ ชุมแสง
คุณ วานิช ฉัตรชัยเดช
คุณ ศกัญ แก้วประจันทร
คุณ ศตภร ปทุมพร
คุณ สุพรรณ ผดุงเวียง
คุณ อภิชญา นิติ
คุณ อำนวยพร ปัญญะ

*หมายเหตุ รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรตามพจนานุกรมภาษาไทย

Read more
News
10 July 2019

Skinnic Serum TimeRevrse Serum

เปิดรับวันหน้าใส สุขภาพผิวหน้าดี๊ดี ทั่วประเทศอย่างเป็นทางการกับ Skinnic Serum TimeRevrse Serum

ตามที่บริษัทฯประกาศเริ่มขายผลิตภัณฑ์ใหม่"สกินนิค เซรั่ม" วันแรกอย่างเป็นทางการ Skinnic Golden Day คือวันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2562 บริษัทฯได้จัดของแถมพิเศษ เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้หน้าใสพร้อมสุขภาพผิวดีบำรุงจากภายนอกสู่ภายใน เพียงแค่คุณสั่งซื้อ สกินนิค เซรั่ม เซ็ต (สกินนิค เซรั่ม 30 ม.ล. + สกินนิค เซรั่ม 5 ม.ล.) ราคาสมาชิก 1,850 บาท/250PV (ราคาขายปลีก 2,420 บาท) แถมฟรี สกินนิค เซรั่ม ขนาดเดินทาง 5 ม.ล. ฟรี มูลค่า  350 บาท (ราคาขายปลีก 420 บาท) 

วันที่ 8 กรกฏาคม 2562 วันเดียวเท่านั้น รีบๆจัดหามาเป็นเจ้าของ

แล้วพวกเราจะได้หน้าใส ผิวชุ่มชื้นฟูเด้ง สุขภาพดีจนต้องอวดให้ใครๆได้เห็นกับ สกินนิค เซรั่ม

 

Read more
News
12 March 2019

ขอแสดงความยินดี นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่งและนักธุรกิจที่ได้รับตำแหน่งใหม่เดือน มีนาคม 62

"ขอแสดงความยินดี นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่งและนักธุรกิจที่ได้รับตำแหน่งใหม่ 62"

 

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ปรับตำแหน่ง เดือน มีนาคม 2562

*หมายเหตุ รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรตามพจนานุกรมภาษาไทย

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Emerald
ณัฏฐนันธ์ น้อยใหม่
ภิญญาพัชญ์ เจริญสวัสดิ์
มัฑณี วงษ์ภักดี

 

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Ruby
กวินพัฒน์ พัชรชัยวัฒน์
ณิชากร สุขกาย
มาริตา เพรกประเครน
ลดาภัส อธินันทน์
ลำดวน เหลียง
อัจจิภรณ์ เดชบุญ

 

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Sapphire
ธัญญ์รวี ชัยภัทร์ฐานนท์
อธิตา สงวนศิลป์
สศิกาญ จันทร์แสง
ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม
อภิชาติ สุสิกชิตานนท์
ณัฐกาญจน์ อารีศิริกุล
เพ็ญพร ม่วงมณี
ศุทธภา การณ์กรวิก
ภควตรี สาบุ
กนกวรรณ ยอดประทุม
สุจินดา วงค์สามารถ
ณัฐวัฒน์ เฮงสุวรรค์
พลากร ขันขจร
ณัฐวิภา จิรายะพงศ์
พีรกานต์ ทองศิลา
สมจิต เปราะกันยา
สุภาณี เกลียวสีนาค
ปาริฉัตร บัวนา
ถนมนวล บัวนา
อรทัย พยัคฆ์มะเริง

 

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Pearl
เกษกาญจน์ แสงอรุณ
คำนวน เดชกุลรัมย์
ฉัตร์ชลชญาณ์ นาสวาสดิ์
ชัยทัศน์ แต้มมาลา
ชัยพล นิลเกตุ
ชูเกียรติ เกษมสุข
ณสุภัค เประกันยา
ณัฐดนัย สุขสูงเนิน
ทิณภัทร แก้วกัญญา
ธนวรรณ เกษมสงคราม
นนทิยา คุณธนพิชชา
ผานิต พันธ์ศรี
พิชญ์ชิชา หิรัญถาวรพัทธ์
เพชรลัดดา เถายะบุตร
เพ็ญพร บุญฤทธิ์
ภาวิดา กุสลานันท์
เมธา เทพมังกร
ราตรี เสนีย์วงค์ณอยุธยา
วรณี พงษ์ไพบูลย์
วิชัย ประพฤตินอก
วีรพงษ์ พุฒสังข์
สมเกียรติ หล่าจันทึก
สุระธรรม วงษ์เตียวตระกูล
เสกข์ศักย์  หล่อเลิศรัตน์
อภิสิทธิ์ เสริญอนันต์
อารีย์ จันทรชัย

 

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Crystal
MANIYA NGIN
กนกพร เนื่องณสุวรรณ
กมลฉันท์ คลังชำนาญ
กัญญา ทองนำ
กิ่งกาญจน์ บุญมานุช
กิจพุฒิ วงศเทศ
กิรัณ แก่นจันทน์
กุลิสรา เชษฐขุนทด
เกวินทร์ตา ยอดกุล
เกษม มารครบุรี
เกษร คชเสนีย์
แก้วตา ช่วยมัจฉา
ขวัญใจ พิมพิศาล
จรรยา วัชระธราดล
จันทนา วงศ์ทิพากร
จิตติมา มีโค
จีรพงษ์ ชาววังฆ้อง
เจียมใจ วารายานนท์
เฉลิม สวัสดี
ชัชชญา โอวัฒนากิจ
ชาตรี อภิชัย
ชุติมา ชารี
ญาณ์ศิกาญจน์ ญาณ์ศิกาญจน์
ฐิติชญากรณ์ บงการ
ณรงค์ นิติธนายศ
ณลิณี จักสาร
ณัชพล เจนวัฒน์
ณัฐฐาพิฬิญา ภูโชติญานนท์
ณัฐณิชาช์ กระพันธ์เขียว
ณัฐธิรา ภักดีคุณธรรม
ณิชชา นิลคีรี
เตชินี ชื่นกลิ่น
ทิพวัลย์ กระพันธ์เขียว
ธนพร สุขภิมนต์
ธารินี บุญตระกูลพูนธวี
ธิดารัตน์  สมทรัพย์
ธีระ วัชระธราดล
นงเยาว์  สังข์สุวรรณ์
นฐวรรฒน์ วิจิตรบรรจง
นริศ แก้วพรม
นฤมล สุขะทีปะ
นิศารัตน์ อภิรุ่งธรากุล
เนาวรัตน์ เรืองฤทธิ์
บัวทอง บุญงาม
บุศยารัตน์  ดวงดารา
ประกอบ แถวไธสง
ประมวล แทนขุนทด
ประวิทย์ เอนกวิทย์
ปราณี อินธิราช
ปราโมช แต้อารักษ์
ปัทมา วิบูลย์จันทร์
ปิยะวรรณ จันทร์สิงห์
ปุณิกา คำพิมาน
พงษ์พินิจ พินิจมนตรี
พจน์ ตรีประลำ
พัชรินทร์ เหล่าศิริเสถียร
เพ็ญศรี เจริญรัตน์
ภัทรภร เชษฐขุนทด
ภิญญารัตน์ สุบงกช
มุกดา สรรพสุปัญญา
ยุภาวดี บัวใหญ่
รัดดาพร ตู้คำมูล
รุ่งอรุณ ฉัตรเพ็ชร
รุ่งอรุณ ฮอร์วาท
ลดาวัลย์ โครเซ่
ลัดดาวัลย์ แก้วร่วมเพชร
ลิตา อัมรินทร์ไบลเกง
วชิราภรณ์ สังข์วงษ์
วนัสรา เชาวน์นิยม
วนัสรินทร์ อติวรมันต์
วราลักษณ์ บุญฤทธิ์
วัชระ พัตรภักดิ์
วิมล เก้ากลาง
ศรินทิพย์ ตรงกระพงษ์
ศิริพร ดำดี
ศิวกร สุนทร
ศุภกาญจน์ สุขสวัสดิ์
ศุภรดา เกี๋ยสกุล
สนธนวรรณ ธนเศรษฐ์สาคร
สนอง ฝ่ายโชคชัย
สมเด็จ พุกกิริยา
สมหวัง อิศรางกูรณอยุธยา
สรวิศ มิ่งขวัญ
สายรุ้ง จันท์จารุภรณ์
สิริพรชัย สกุลตั้งธนบดี
สุกัญญา ชาซิโย
สุคนธ์ พลซื่อ
สุคนธ์ สอนแป้น
สุจินดา บรรเทิงกุล
สุพรรณี คูยู
สุภาพ ปราณจันทร์
สุภาพร หอมจะบก
สุรัตน์ดา พิมพ์อุบล
สุวดี พันธ์นนท์
สุวรรณา ปัดถาใจ
อธิวัฒน์  โรจนโสทร
อรณัส บุญฤทธิ์
อรพรรณ ภู่ใหม่
อารี สุรักษ์สุขศิริ
อิสรีย์ โพธิ์น้อย
อุษณี ศรีไทย
เอ็นดู คิดหาทอง

 

*หมายเหตุ รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรตามพจนานุกรมภาษาไทย

 

อัพเดท ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562

Read more
News
30 January 2019

ประกาศรายชื่อนักธุรกิจที่ได้รับตำแหน่ง เกียรติยศ

ประกาศรายชื่อนักธุรกิจที่ได้รับตำแหน่ง เกียรติยศ สามารถส่งรูปภายในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น!!!

 

"ขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจ P80 ที่ได้รับตำแหน่งเกียรติยศ"

*หมายเหตุ รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรตามพจนานุกรมภาษาไทย

 

นักธุรกิจตำแหน่ง Crown Diamond

สมาร์ทมาร์เก็ตติ้งเซอร์วิสจำกัด

 

นักธุรกิจตำแหน่ง Diamond

คุณ ชัยยุทธ ธรรมประชา

คุณ บุผา พันธ์ศรี

คุณ ภัคคเฎชม์ อัคราไชยภัสร์

คุณ อุไรพร นามประกาย

เอ็ม.เอส.วายกรุ๊ป

 

นักธุรกิจตำแหน่ง Ruby

คุณ Onanong Taengkeid

คุณ กอบพล เกิดพุ่ม

คุณ มัฑณี วงษ์ภักดี

คุณ เมทิน่า เสาเวียง

 

นักธุรกิจตำแหน่ง Sapphire

คุณ MANUS RODWAI

คุณ RINYARAT CHIRAPHATPHAKKHAKUN

คุณ SOMWANG NAMPRAKHAI

คุณ เกียรติคุณ น้อยสุวรรณ

คุณ กวินพัฒน์ พัชรชัยวัฒน์

คุณ กุลธิดา เดชะไกศะยะ

คุณ ณณัฏฐ์ วันจาด

คุณ ณัฏฐนันธ์ น้อยใหม่

คุณ ธัชชัย จุติปากุนย์

คุณ ธิดา มะเอะดะ

คุณ สันติ เสี่ยงแทน

คุณ ภัทรชัย ให้ศิริกุล

คุณ มาริตา เพรกประโคน

คุณ รัชญา ทวีสิทธิชาติ

คุณ ลำดวน เหลียง
คุณ ดาวัลย์ นามประกาย

คุณ สมใจ นิสภารมย์

คุณ อภิชาติ กุศลสมบูรณ์

คุณ อายุธ กลางรัก


 

นักธุรกิจตำแหน่ง Pearl

คุณ KANTAPHAT JARIYAWONGPHAKDEE

คุณ Puangmanee Paseephol

คุณ กัญจณัฎฐ์ วงษ์ศานนท์

คุณ กานต์นิชา วันสุข

คุณ กุลวิศิษฏ์ ศรีจันทร์

คุณ ฉวีวรรณ มูลชีพ

คุณ ณัฐากาญจน์ อารีศิริกุล

คุณ ณิชากร สุขกาย

คุณ ธัญญ์รวี ชัยภัทร์ฐานนท์

คุณ ปทุม แก้วทองสี

คุณ พลากร ขันขจร

คุณ เพ็ญพร ม่วงมณี

คุณ ภควตรี สาบุ

คุณ ภิญญาพัชญ์ เจริญสวัสดิ์

คุณ ราชาวดี แสงอรุณ

คุณ ลดาภัส อธินันทน์

คุณ วรวีร์ สุวรรณอัครพล

คุณ ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม

คุณ ศิวะศิษย์ สิงห์อาจ

คุณ ศุทธภา การณ์กรวิก

คุณ สศิกาญ จันทร์แสง

คุณ สารภี วงค์สิทธิ์

คุณ สุจินดา วงศ์สามารถ

คุณ อธิตา สงวนศิลป์

คุณ อภัยพงศ์ อติวรมันต์

คุณ อภิชาติ สุสิกชิตานนท์

 

นักธุรกิจตำแหน่ง Crystal

คุณ Patcharin Waradee

คุณ Wiriya Thiamkhonburi

คุณ กนกวรรณ สีห์รา

คุณ กมลภู พึ่งเทศ

คุณ กฤชวรรณ อาเบะ

คุณ กฤษณัฏฐ์ จีรพัฒน์ภัคกุล

คุณ กัญญาภัคร กิจเจริญโรจน์

คุณ กัษณ สุกใส

คุณ เกษกาญจน์ แสงอรุณ

คุณ เกียรติศักดิ์ ชื่นใจดี

คุณ แก้วตา สีหะ

คุณ คำนวน เดชกุลรัมย์

คุณ จรัล สีชมภู

คุณ จักรพันธ์ งามใจ

คุณ ชมทิฏา เพ็ชร์พราว

คุณ ชัชชญา ชาซิโย

คุณ ชัยทัศน์ แต้มมาลา

คุณ ชัยพล นิลเกตุ

คุณ โซไรดา ธนชยางกูร

คุณ ณัฐโภคิน ฤกษ์พล

คุณ ณัฐวัฒน์ เฮงสุวรรณ์

คุณ ณัฐวิภา จิรารยะพงศ์

คุณ ถนอมนวล เสาวรศ

คุณ ทิง โสปันหริ

คุณ ทิณภัทร แก้วกัญญา

คุณ ธนวัน แสนกันทา

คุณ ธนาชัย กุหลาบ

คุณ ธีระพงษ์ ชำนาญแทน

คุณ นัทธสรรค์ นันธัญกัญจษรณ์

คุณ นิภากรณื บุญละคร

คุณ บัญชา มะมูฮำหมัด

คุณ บุญณิสา มาศรีสิน

คุณ ปวีณา คำเกษ

คุณ ปาริฉัตร บัวนา

คุณ ผานิต พันธ์ศรี

คุณ พงศ์กรณ์ โพธิเตมีวาทิน

คุณ พัชรี สุดประเสริฐ

คุณ พิชญ์ชิชา หิรัญถาวรพันธ์

คุณ พิฐชญษณ์ ชยพลวิสิทธิ์

คุณ พีรกานต์ ทองศิลา

คุณ เพชรลัดดา เถายะบุตร

คุณ ไพรินทร์ นิธิพานิช

คุณ ภิชญา เทศเจริญ

คุณ มณฑ์ณัชชา สันติวจี

คุณ มานิต เตชะไกศะยะ

คุณ เมธี จันท์จารุภรณ์

คุณ ยศสรัล คันธภูมิ

คุณ เยาวลักษณ์ บุญแสก

คุณ รณชัย พันธ์นนท์

คุณ รมิดา กิจเจริญโรจน์

คุณ ราตรี เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา

คุณ รุ้งนภา อินต๊ะ

คุณ รุ่งนะภา กนกวรกาญจน์

คุณ เรวัต แพรเขียว

คุณ ละอองดาว มิสากะ

คุณ ลินต์ณกรณ์ ธนลลินธรณ์

คุณ เลิศพงษ์ เชื้ออินทร์สกุล

คุณ วฤณดา บุญผาลา

คุณ วลีรัตน์ เกิดผล

คุณ วังนคร ไชยมงคล

คุณ วิชัย ประพฤตินอก

คุณ วิทยา พานิชพงศ์

คุณ วิรเดช ธนโชคศิริกุล

คุณ วิษณุเวส ธนชยางกูร

คุณ ศุภรดา เกี๋ยสกุล

คุณ สมจิต เประกันยา

คุณ สหกิจ เขียวขวัญ

คุณ สานิตย์ พลศรี

คุณ สุภาณี เกลียวสีนาค

คุณ สุภารัตน์ ภูมิชาติพงศ์

คุณ เสกข์ศักย์ หล่อเลิศรัตน์

คุณ อนรรคฆันตร์ ไชยภัฏ

คุณ อโนชา ไชยภัฎ

คุณ อภิรุจ มหาวงค์

คุณ อภิสิทธิ์ เสริญอนันต์

คุณ อรทัย พยัคฆ์มะเริง

คุณ อรพินท์ คิคุจิ

คุณ อรวรรณ อรรถาเวช

คุณ อัจจิภรณ์ เดชบุญ

คุณ อัญญดา ฟูสกุล

คุณ อำมอน กองแก้ว

คุณ อิสราภรณ์ ทองริ้ว

คุณ อิสรีย์ โพธิ์น้อย

คุณ เอ็นดู สวนแสน

กำหนดส่งรูปถ่ายนักธุรกิจที่ได้รับตำแหน่ง ตั้งแต่วันนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น

 

นักธุรกิจสามารถส่งรูปถ่ายของท่าน (หน้าตรงในชุดสุภาพ Business Look )

พร้อมชื่อ - นามสกุล ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

มาที่ Line ID : p80network2019  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ : 062-372-5668

*หมายเหตุ รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรตามพจนานุกรมภาษาไทย

 

อัพเดท ณ วันที่ 30 มกราคม 2562

Read more
News
29 November 2018

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี กับ P80 Special Promotion เที่ยวให้ฟิน ไปกันยกทีม ถึงญี่ปุ่น!

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี กับ P80 Special Promotion เที่ยวให้ฟิน ไปกันยกทีม ถึงญี่ปุ่น! ดังต่อไปนี้ และท่านสมาชิกอื่นๆ สามารถร่วมลุ้นกิจกรรมเพิ่มเติมได้อีก จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561

 

Read more
News
12 November 2018

P80 Special Trip Special Promotion

P80 Special Promotion เที่ยวให้ฟิน ไปกันยกทีม ถึงญี่ปุ่น! ตั้งแต่วันนี้ - 27 ธันวาคม 2561

  • เพียงท่านที่เป็นสมาชิกในแพ็คเกจ Gold แล้วแนะนำสมาชิกเข้ามา 2 ท่าน ในแพ็คเกจ Gold และทำคะแนนสะสม 75,000 PV ในฝั่งอ่อน รับสิทธิ์ 1 ท่าน
  • เพียงท่านที่เป็นสมาชิกในแพ็คเกจ Gold แล้วแนะนำสมาชิกเข้ามา 4 ท่าน ในแพ็คเกจ Gold และทำคะแนนสะสม 150,000 PV ในฝั่งอ่อน รับสิทธิ์ 2 ท่าน

Read more
News
06 August 2018

ก็ในเมื่อดีทั้งคู่ ณเดชน์ก็ได้ทั้งคู่

ก็ในเมื่อดีทั้งคู่! ณเดชน์ก็ได้ทั้งคู่! สัมผัสประโยชน์ดีๆ ที่พี่แบร์รี่แนะนำกันได้ ทั้ง P80 Natural Essence และ P80 Nutri Drink สารสกัดเข้มข้นจากลำไยธรรมชาติ 100%  ดีเริ่ดในเกรดณเดชน์ปลื้ม ทั้ง P80 Natural Essence แบบเข้มข้นและ P80 Nutri Drink แบบพร้อมดื่ม! #P80 #P80NaturalEssence #P80NutriDrink

Read more
News
03 August 2018

ภาพบรรยากาศงาน "P80 DISCOVER THE SECRET POWER OF RECOVERY OF NATURE"

ภาพบรรยากาศงาน "P80 DISCOVER THE SECRET POWER OF RECOVERY OF NATURE" บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด ภายใต้ บริษัท พีเอ็มกรุ๊ป จำกัด ทุ่มงบกว่าพันล้านบาท ผลิตเครื่องดื่มสกัดเข้มข้นจากลำไยธรรมชาติ 100% ในชื่อแบรนด์ P80 พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรก ณเดชน์ คูกิมิยะ และรหัสลับเพื่อสุขภาพของคนรุ่นใหม่

#P80 #P80NaturalEssence #P80HealthierAndYounger

Read more
News
03 August 2018

ณเดชน์ ถือหมอนมาทำอะไรกลางสยามสแควร์ แล้วทำไม ณเดชน์ ถึงนอนกระสับกระส่าย?

P80 Natural Essence ช่วยให้ ณเดชน์ หลับดี มีคุณภาพ ฟื้นฟูร่างกายจากภายในสู่ภายนอก ทำให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่า และเพิ่มพลังความสดชื่นระหว่างวัน ด้วย P80 Nutri Drink พร้อมสำหรับทุกกิจกรรมในแต่ละวัน P80 ช่วยให้หลับลึกหลับดี มีคุณภาพ ฟื้นฟูร่างกายจากภายในสู่ภายนอกผ่านการนอนหลับ 
#P80 #P80NaturalEssence #P80HealthierAndYounger

Link : https://www.youtube.com/watch?v=IefsPknSghQ

Read more
News
20 April 2018

P80 provides 10 MB for 3-year tennis sponsorship to support top 10 players for Olympics

Mr. Kittanasombat Eummongkol, President of The Lawn Tennis Association of Thailand (LTAT) Under His Majesty's Patronage, together with Mr. Chalermchai Mahagitsiri, Chief Executive Officer of Natural Bev Co., Ltd., jointly organized a press conference and signed a contract to sponsor LTAT, organize tournaments and support "Dream Team Thailand" tennis players at the National Tennis Development Center, LTAT, Muang Thong Thani on 3 April.

Natural Bev Co., Ltd., the manufacturer of P80 100% natural concentrated longan extract drink, by Mr. Chalermchai Mahagitsiri, entered into an agreement with LTAT to sponsor the association to promote tennis, organize competitions to develop young tennis players, and support "Dream Team Thailand" tennis players for 3 years from April 2018 to April 2020 for 10 million baht.

Kittanasombat said that LTAT is pleased and would like to thank Natural Bev Co., Ltd. for its LTAT sponsorship. The sponsorship is very important for tennis development. LTAT will utilize the fund for maximum benefit, including the 56th Thailand Junior Tennis Championship of 2018 for the King's Cup on 18-30 April at National Tennis Development Center, Muang Thong Thani. The winners of Under 18 Boys' Singles and Boys' Doubles will be awarded the King's Cup. In addition, some of the fund will be used to develop project “Dream Team Thailand” players, which started 6 months ago, with the goal to support them to be listed in the world's top 100 players and qualified for the 2020 Olympic Games in Japan.

Read more
News
20 April 2018

P80 Natural Essence organizes booth at The Diplomatic Red Cross Bazaar Paragon Hall 5th Floor

on 24-25 February 2018, P80 Natural Essence organized a booth
at The Diplomatic Red Cross Bazaar at Paragon Hall, 5th Floor, Siam Paragon at 10.00 - 20.00 hrs.

#Good health available on shelf today
#P80HealthierAndYounger

Read more

Natural Bev Co., Ltd.

111 Jaras Mueang Road, Rongmueang,
Pathum Wan District Bangkok 10330