ขอแสดงความยินดี นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่งและนักธุรกิจที่ได้รับตำแหน่งใหม่เดือน มีนาคม 62

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่งและนักธุรกิจที่ได้รับตำแหน่งใหม่เดือน มีนาคม 62
ข่าวสาร
12 มีนาคม 2019

ขอแสดงความยินดี นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่งและนักธุรกิจที่ได้รับตำแหน่งใหม่เดือน มีนาคม 62

"ขอแสดงความยินดี นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่งและนักธุรกิจที่ได้รับตำแหน่งใหม่ 62"

 

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ปรับตำแหน่ง เดือน มีนาคม 2562

*หมายเหตุ รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรตามพจนานุกรมภาษาไทย

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Emerald
ณัฏฐนันธ์ น้อยใหม่
ภิญญาพัชญ์ เจริญสวัสดิ์
มัฑณี วงษ์ภักดี

 

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Ruby
กวินพัฒน์ พัชรชัยวัฒน์
ณิชากร สุขกาย
มาริตา เพรกประเครน
ลดาภัส อธินันทน์
ลำดวน เหลียง
อัจจิภรณ์ เดชบุญ

 

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Sapphire
ธัญญ์รวี ชัยภัทร์ฐานนท์
อธิตา สงวนศิลป์
สศิกาญ จันทร์แสง
ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม
อภิชาติ สุสิกชิตานนท์
ณัฐกาญจน์ อารีศิริกุล
เพ็ญพร ม่วงมณี
ศุทธภา การณ์กรวิก
ภควตรี สาบุ
กนกวรรณ ยอดประทุม
สุจินดา วงค์สามารถ
ณัฐวัฒน์ เฮงสุวรรค์
พลากร ขันขจร
ณัฐวิภา จิรายะพงศ์
พีรกานต์ ทองศิลา
สมจิต เปราะกันยา
สุภาณี เกลียวสีนาค
ปาริฉัตร บัวนา
ถนมนวล บัวนา
อรทัย พยัคฆ์มะเริง

 

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Pearl
เกษกาญจน์ แสงอรุณ
คำนวน เดชกุลรัมย์
ฉัตร์ชลชญาณ์ นาสวาสดิ์
ชัยทัศน์ แต้มมาลา
ชัยพล นิลเกตุ
ชูเกียรติ เกษมสุข
ณสุภัค เประกันยา
ณัฐดนัย สุขสูงเนิน
ทิณภัทร แก้วกัญญา
ธนวรรณ เกษมสงคราม
นนทิยา คุณธนพิชชา
ผานิต พันธ์ศรี
พิชญ์ชิชา หิรัญถาวรพัทธ์
เพชรลัดดา เถายะบุตร
เพ็ญพร บุญฤทธิ์
ภาวิดา กุสลานันท์
เมธา เทพมังกร
ราตรี เสนีย์วงค์ณอยุธยา
วรณี พงษ์ไพบูลย์
วิชัย ประพฤตินอก
วีรพงษ์ พุฒสังข์
สมเกียรติ หล่าจันทึก
สุระธรรม วงษ์เตียวตระกูล
เสกข์ศักย์  หล่อเลิศรัตน์
อภิสิทธิ์ เสริญอนันต์
อารีย์ จันทรชัย

 

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Crystal
MANIYA NGIN
กนกพร เนื่องณสุวรรณ
กมลฉันท์ คลังชำนาญ
กัญญา ทองนำ
กิ่งกาญจน์ บุญมานุช
กิจพุฒิ วงศเทศ
กิรัณ แก่นจันทน์
กุลิสรา เชษฐขุนทด
เกวินทร์ตา ยอดกุล
เกษม มารครบุรี
เกษร คชเสนีย์
แก้วตา ช่วยมัจฉา
ขวัญใจ พิมพิศาล
จรรยา วัชระธราดล
จันทนา วงศ์ทิพากร
จิตติมา มีโค
จีรพงษ์ ชาววังฆ้อง
เจียมใจ วารายานนท์
เฉลิม สวัสดี
ชัชชญา โอวัฒนากิจ
ชาตรี อภิชัย
ชุติมา ชารี
ญาณ์ศิกาญจน์ ญาณ์ศิกาญจน์
ฐิติชญากรณ์ บงการ
ณรงค์ นิติธนายศ
ณลิณี จักสาร
ณัชพล เจนวัฒน์
ณัฐฐาพิฬิญา ภูโชติญานนท์
ณัฐณิชาช์ กระพันธ์เขียว
ณัฐธิรา ภักดีคุณธรรม
ณิชชา นิลคีรี
เตชินี ชื่นกลิ่น
ทิพวัลย์ กระพันธ์เขียว
ธนพร สุขภิมนต์
ธารินี บุญตระกูลพูนธวี
ธิดารัตน์  สมทรัพย์
ธีระ วัชระธราดล
นงเยาว์  สังข์สุวรรณ์
นฐวรรฒน์ วิจิตรบรรจง
นริศ แก้วพรม
นฤมล สุขะทีปะ
นิศารัตน์ อภิรุ่งธรากุล
เนาวรัตน์ เรืองฤทธิ์
บัวทอง บุญงาม
บุศยารัตน์  ดวงดารา
ประกอบ แถวไธสง
ประมวล แทนขุนทด
ประวิทย์ เอนกวิทย์
ปราณี อินธิราช
ปราโมช แต้อารักษ์
ปัทมา วิบูลย์จันทร์
ปิยะวรรณ จันทร์สิงห์
ปุณิกา คำพิมาน
พงษ์พินิจ พินิจมนตรี
พจน์ ตรีประลำ
พัชรินทร์ เหล่าศิริเสถียร
เพ็ญศรี เจริญรัตน์
ภัทรภร เชษฐขุนทด
ภิญญารัตน์ สุบงกช
มุกดา สรรพสุปัญญา
ยุภาวดี บัวใหญ่
รัดดาพร ตู้คำมูล
รุ่งอรุณ ฉัตรเพ็ชร
รุ่งอรุณ ฮอร์วาท
ลดาวัลย์ โครเซ่
ลัดดาวัลย์ แก้วร่วมเพชร
ลิตา อัมรินทร์ไบลเกง
วชิราภรณ์ สังข์วงษ์
วนัสรา เชาวน์นิยม
วนัสรินทร์ อติวรมันต์
วราลักษณ์ บุญฤทธิ์
วัชระ พัตรภักดิ์
วิมล เก้ากลาง
ศรินทิพย์ ตรงกระพงษ์
ศิริพร ดำดี
ศิวกร สุนทร
ศุภกาญจน์ สุขสวัสดิ์
ศุภรดา เกี๋ยสกุล
สนธนวรรณ ธนเศรษฐ์สาคร
สนอง ฝ่ายโชคชัย
สมเด็จ พุกกิริยา
สมหวัง อิศรางกูรณอยุธยา
สรวิศ มิ่งขวัญ
สายรุ้ง จันท์จารุภรณ์
สิริพรชัย สกุลตั้งธนบดี
สุกัญญา ชาซิโย
สุคนธ์ พลซื่อ
สุคนธ์ สอนแป้น
สุจินดา บรรเทิงกุล
สุพรรณี คูยู
สุภาพ ปราณจันทร์
สุภาพร หอมจะบก
สุรัตน์ดา พิมพ์อุบล
สุวดี พันธ์นนท์
สุวรรณา ปัดถาใจ
อธิวัฒน์  โรจนโสทร
อรณัส บุญฤทธิ์
อรพรรณ ภู่ใหม่
อารี สุรักษ์สุขศิริ
อิสรีย์ โพธิ์น้อย
อุษณี ศรีไทย
เอ็นดู คิดหาทอง

 

*หมายเหตุ รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรตามพจนานุกรมภาษาไทย

 

อัพเดท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

< กลับ

ติดตามเรา

สมัครรับข่าวสาร

บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด

111 ถ.จรัสเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330