ขอแสดงความยินดี นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่งและนักธุรกิจที่ได้รับตำแหน่งใหม่เดือน สิงหาคม 62

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่งและนักธุรกิจที่ได้รับตำแหน่งใหม่เดือน สิงหาคม 62
ข่าวสาร
10 สิงหาคม 2019

ขอแสดงความยินดี นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่งและนักธุรกิจที่ได้รับตำแหน่งใหม่เดือน สิงหาคม 62

"ขอแสดงความยินดี นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่งและนักธุรกิจที่ได้รับตำแหน่งใหม่ สิงหาคม 62"

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ปรับตำแหน่ง เดือน สิงหาคม 

*หมายเหตุ รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรตามพจนานุกรมภาษาไทย

 

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Crown Diamond

คุณ ภัคคเฎชม์ อัคราไชยภัสร์

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Diamond

คุณณัฏฐนันท์  น้อยใหญ่ และ คุณอานนท์ เกิดโต

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Diamond

คุณภิญญาพัชญ์  เจริญสวัสดิ์

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Diamond

คุณ เมทินา  เสาเวียง

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Diamond

คุณมาริตา เพรกประโคน

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Diamond

คุณลดาภัส อธินันทน์

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Diamond

คุณณิชากร สุขกาย

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Diamond

คุณรัศมี ทวีสิทธิชาติ

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Diamond

คุณกวินพัฒน์  พัชรชัยวัฒน์

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Diamond

คุณภควตรี สาบุ

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Diamond

คุณอรอนงค์  แตงเกิด

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Diamond

คุณอำนาจ อำนาตย์ใหญ่

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Diamond

คุณ Teng Wai Leong

 

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Emerald

คุณ Onanong Taengkeid
คุณ ธัญญ์รวี ชัยภัทร์ฐานนท์
คุณ พีรกานต์ ทองศิลา
คุณ ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Sapphire

คุณ กฤชวรรณ อาเบะ
คุณ ณรงค์ นิติธนายศ
คุณ ณัฐฐาพิฬิญา ภูโชติญานนท์
คุณ ทิง โสปันหริ
คุณ รุ่งอรุณ ฉัตรเพ็ชร

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Pearl

คุณ Suthep Bunluesak
คุณ กนกรัตน์ หมายนำกลาง
คุณ ชุติมา ชารี
คุณ ณัชพล เจนวัฒน์
คุณ ธัญลักษณ์ ฐานุพิชิตศักดิ์
คุณ ธีระพงศ์ ชำนาญแทน
คุณ เนาวรัตน์ เรืองฤทธิ์
คุณ ปวีณา คำเกษ
คุณ พิฐชญษณ์ ชยพลวิสิทธิ์
คุณ สงวนศิลป์ นามแดง
คุณ สมประสงค์ พรรคพล

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่ง เป็น Crystal

คุณ Saichol Khotphan
คุณ กนกวรรณ ชัยชาญ
คุณ ธเนศ ดอกไม้คลี่
คุณ ธีรศักดิ์ ศรีสุทธิพฤทธิ์
คุณ พอใจ คล่องกิจการค้า
คุณ พีรวัส เสถียรธรรมมณี
คุณ ภัทรวดี ชัยอาวุธ
คุณ มุกดา ใจบุญ
คุณ รพีพร ทดแทน
คุณ ระเบียบ ช่วยนุ้ย
คุณ วราภรณ์ ชุมแสง
คุณ วานิช ฉัตรชัยเดช
คุณ ศกัญ แก้วประจันทร
คุณ ศตภร ปทุมพร
คุณ สุพรรณ ผดุงเวียง
คุณ อภิชญา นิติ
คุณ อำนวยพร ปัญญะ

*หมายเหตุ รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรตามพจนานุกรมภาษาไทย

< กลับ

ติดตามเรา

สมัครรับข่าวสาร

บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด

111 ถ.จรัสเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330