ขอแสดงความยินดี นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่งและนักธุรกิจที่ได้รับตำแหน่งใหม่เดือน ตุลาคม 62

นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่งและนักธุรกิจที่ได้รับตำแหน่งใหม่เดือน ตุลาคม 62
ข่าวสาร
15 ตุลาคม 2019

ขอแสดงความยินดี นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่งและนักธุรกิจที่ได้รับตำแหน่งใหม่เดือน ตุลาคม 62

"ขอแสดงความยินดี นักธุรกิจที่ได้ปรับตำแหน่งและนักธุรกิจที่ได้รับตำแหน่งใหม่ สิงหาคม 62"

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ปรับตำแหน่ง เดือน สิงหาคม 

*หมายเหตุ รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรตามพจนานุกรมภาษาไทย

ตำแหน่ง  Diamond

คุณ  ณัฐวัฒน์   เฮงสุวรรณ์ และ คุณ กานดา  เฮงสุวรรณ์

ตำแหน่ง Diamond

ผศ.ดร. ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม

ตำแหน่ง Diamond

คุณ อธิตา สงวนศิลป์

 

ตำแหน่ง  Emerald

คุณ ณณัฏฐ์ วันจาด
คุณ ณัฐากาญจน์ อารีศิริกุล


ตำแหน่ง Ruby

คุณ นิภาภรณ์ บุญละคร
คุณ เพ็ญพร ม่วงมณี
คุณ สมใจ นิสภารมย์


ตำแหน่ง  Sapphire

คุณ กมลฉันท์ คลังชำนาญ
คุณ ชาตรี อภิชัย
คุณ ทัศนีย์ ศรีวรกุล
คุณ ธีระพงศ์ ชำนาญแทน
คุณ บัวทอง บุญงาม
คุณ พิมลศรี อุตตโม
คุณ มานิต เดชะไกศะยะ
คุณ ยุภาพร สอนคง
คุณ รุ่งอรุณ ฮอร์วาท
คุณ อภิสิทธิ์ เสริญอนันต์


ตำแหน่ง  Pearl

คุณ กรณ์ภัสสร มีนาวินเตอร์ส์
คุณ จรัล สีชมภู
คุณ จารุชา จิรสมิทธา
คุณ ณาตฎิกา งามทิพากร
คุณ ทิพวัลย์ กระพันธ์เขียว
คุณ ธนวัน แสนกันทา
คุณ น้อมจิต มีดี
คุณ มาลัยวัลย์ นวะอภิศักดิ์
คุณ ศกัญ แก้วประจันทร
คุณ สรวิศ มิ่งขวัญ
คุณ สุรีดรณ์ เทียบกระโทก
คุณ อรพินท์ คิคุจิ


ตำแหน่ง  Crystal

คุณ Chhorvorn Chhoy
คุณ Vanthang Teav
คุณ เกณิกา ภูวดลรุ่งเรือง
คุณ แคทชรินทร์ โกวิทย์วรวุฒิ
คุณ ชญาดา นามแดง
คุณ ชฎาพร แสงเพลิง
คุณ ชาตรี ศิริโกมลสิงห์
คุณ ณัฐวุฒิ เปลือยสี
คุณ ณัฐสุดา ทาระ
คุณ ธัญลักษณ์ ฐานุพิชิตศักดิ์
คุณ นฤมล อ่อนเขว้า
คุณ นุจรี ธงสอาด
คุณ บัญชาการ พลชมชื่น
คุณ เบญจวรรณ ชินกุลวงษ์
คุณ ประกอบ เกตุจันทร์
คุณ ปริณดา นามแสง
คุณ พัชรพิมล ศิริโชคชัชวาล
คุณ พิมพ์พนิตา ลีลายุทธ
คุณ พีรพันธน์ พันธุ์เจริญ
คุณ ภาณิชา กานต์พชรกุล
คุณ มนกร แก้วพิจิตร
คุณ ยุพา บุญธรรม
คุณ วิลาวัณย์ หาญธงชัย
คุณ ศราวุธ พลอยประดับ
คุณ สงวนศิลป์ นามแดง
คุณ สมรัก พรมมา
คุณ สุบน สุขกาย
คุณ สุพรรษา หอหิรัณย์ขจร
คุณ อนุศักดิ์ จังกาจิตต์
คุณ อภิสรา จำมะเขือ
คุณ อัจฉรา บุญมาก
คุณ อำพันธ์ สุวรรณมัจฉา

*หมายเหตุ รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรตามพจนานุกรมภาษาไทย

 

 

 

 

< กลับ

ติดตามเรา

สมัครรับข่าวสาร

บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด

111 ถ.จรัสเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330